Wednesday, January 5, 2011

Sto Nino de Cebu
Photos Credit: Mike Rafael Photography

Article: Sinulog Festival 2011 Security Tightens

3 comments:

Ynan on January 16, 2011 at 8:49 PM said...

what's the password for the download?

Ynan on January 16, 2011 at 8:50 PM said...

what's the password for the download?

Ang sugo ng Diyos na buhay on January 16, 2012 at 8:39 PM said...

Mga hangal kayong mga tao bakit kayo sumasamba sa rebulto yan ang walang kwentang katuruan ng mga pareng ito o katoliko kc hindi nila binabasa sa harap ninyo ang banal na aklat papatayin kayo ng mga yan dahil kasama kayong paparusahan ng diyos sa impyierno kayong sumasamba sa diyos diyosang kahoy itigil na ninyo ang mga yan walang kwenta sapagkat ang diyos ay buhay kaya sambahin natin siya sa espirito sapagkat hindi siya nakikita basahin natin

Deuteronomio 5: 7 " 'Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa akin.

8 " 'Huwag kang gagawa ng diyus-diyosang imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. 9 Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi.
2 Hari 17: 41 Sumamba nga sila kay Yahweh ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga diyus-diyosan. Hanggang ngayo'y ganoon pa rin ang kanilang ginagawa maging ng kanilang mga kaapu-apuhan.
Jeremias 10: 3 Ang dinidiyos nila'y hindi maaasahan.
Isang punongkahoy na pinutol sa gubat,
inanyuan ng mga dalubhasang kamay,

4 at pinalamutian ng ginto at pilak.
Idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal.

5 Ang mga diyus-diyosang ito'y
tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakakapagsalita;
pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad.
Huwag kayong matakot sa kanila
sapagkat hindi sila makakagawa ng masama,
at wala ring magagawang mabuti."8 Silang lahat ay pawang hangal at mangmang.
Ano ang maituturo sa kanila ng mga diyus-diyosang kahoy?

9 Ang kanilang diyus-diyosa'y
binalutan ng pilak na galing sa Tarsis,
at ng gintong mula sa Upaz,
ginawang lahat ng mahuhusay na kamay;
pagkatapos ay binihisan ng kulay ube at pula
na hinabi naman ng manghahabing sanay.14 Sa harapan niya ang bawat tao'y mistulang mangmang;
malalagay sa kahihiyan bawat panday
sapagkat ang ginawa nilang mga diyus-diyosan
ay hindi totoo at walang buhay.

15 Sila'y walang silbi sapagkat likha lamang ng pandaraya;
wawasakin silang lahat ni Yahweh.

 

Site Info

Followers